3.1 בנוהל
 טופס בקשה למתן היתר להעבדת ילד בהופעה לפי סעיפים 4(ב') ו-27(ו')
חוק עבודת הנוער , התשי"ג – 1953
 
 
כללי
נבדיל בין בקשה להופעה ציבורית, לבין הופעת פרסום – בהיבט תוכן ההופעה (טקסט).
 • בהופעת פרסום – טקסט קצר (2-3 עמודים) ניתן יהיה להגיש כצרופה לטופס הבקשה. מילוי כלל הטופס – חלקים א'-ו'
 • בהופעה ציבורית (טקסט מרובה) יוגש ב- 5 עותקים קשיחים, טרם הגשת הבקשה במלואה, כנדרש עפ"י התקנות.
ולכן,
בהופעה ציבורית בלבד - טופס הבקשה נחלק לשני שלבים:
 1. שלב 1- אישור תוכן ההופעה
  התהליך: מבקש ממלא פרטי שלב 1 ממונה בודק טקסט מאשר כן/לא אם לא מחזיר למבקש לתיקון (תהליך מחזורי, עד אשר הממונה מאשר ומנפיק מספר אישור)
 2. שלב- 2 הגשת בקשה
   
 
שלב 1- אישור תוכן ההופעה


חלק א – סוג ההיתר המבוקש
סוג ההיתר המבוקש
* באם הופעה ציבורית, טקסט ישלח בנפרד
*תוכן ההופעה
* סוג ההופעה  ציבורית  \   פרסום  ישלח בנפרד
       
 
 
חלק ב – פרטי מבקש ההיתר
סוג מפעל/עסק: חברה/עוסק מורשה/עמותה או מלכ"ר או חל"צ/פרטי
פרטי המעביד (מבקש ההיתר)
אם חברה
* סוג מפעל/עסק * מספר ח.פ. *שם מפעל/עסק
 
אם עוסק מורשה
* סוג מפעל/עסק * מספר ע.מ. *שם מפעל/עסק
 
אם עמותה/מלכ"ר/חל"צ
* סוג מפעל/עסק *מספר עמותה/מלכ"ר *שם עמותה/מלכ"ר
 
אם פרטי
* סוג מפעל/עסק * מספר זהות * שם משפחה * שם פרטי
 
 
כתובת
* באם חברה עם מספר סניפים, יש להזין פרטי סניף ראשי
*ישוב  *רחוב  *מספר בית מיקוד
 
* מספר טלפון מספר פקס דוא"ל
 
 
פרטי מנהל התאגיד
* באם מספר מנהלים, יש להזין פרטים עבור כולם
* מספר זהות *שם משפחה * שם פרטי
* מספר טלפון * מספר פקס * מספר טלפון נייד דוא"ל
           
 
חלק ה – פרטי מקום ההעבדה ושעות פעילות
סוג פעילות: בחר;שיעור אימון/לימוד;חזרה;הופעה ציבורית;הופעת פרסום;אחר(חלון טקסט חופשי)
פרטי מקום ההעבדה ושעות הפעילות (פרטי ההעבדה בשיעורי לימוד או אימון, בחזרות ובהופעות)
* שעורי אימון/לימוד – יש להזין פרטים רק עבור פעילות המתנהלת מחוץ לכותלי בית הורי הנער
* שם ההופעה * סוג הפעילות
* שם מקום הפעילות * ישוב  * רחוב  * מספר בית מיקוד
   
* התקופה: מתאריך * עד תאריך *השעות: משעה *עד שעה
                     
 
 1. גיל מינימאלי להופעה (לכל תפקיד)
  היות והטקסט נשלח מבעוד מועד, במטרה לאפשר אישור הטקסט, נדרש, עוד בטרם נשלחת רשימת הילדים להופעה, לציין מהו הגיל המינימאלי עבור כל תפקיד בהופעה
גיל מינימאלי להופעה  
*תפקיד הילד בהופעה *גיל הילד
 
* נדרש להזין פרטי כלל התפקידים המיועדים לילדים בהופעה, בציון גיל מוצע של הילד בכל תפקיד
 1. אישור ר.פ. מבקש הבקשה
  הגם שעפ"י חוק, מקבל הממונה אישור לבקש ר.פ, ואז מבקשו ממשטרת ישראל, נרצה לאפשר צירוף ר.פ. מבעוד מועד לטופס הבקשה.
לדיון: מה נבקש במקרים בהם המבקש הינו תושב חוץ(מפיק ידוע מחו"ל). הצעה לפתרון – כפי שמתבצע כיום באגף בטחון משרד התמ"ת, היות ולא ניתן לקבל ר.פ., נקבל תעודת יושר שתתורגם לעברית
רישום פלילי מנהל התאגיד/מגיש הבקשה
* עבור מבקש שהינו תושב חוץ – תעודת יושר ממדינת המקור, מתורגם לעברית וחתום בידי עו"ד נוטריון
*אישור ר.פ.  
 
 
 
שלב 2- הגשת הבקשה
* מספר אישור תכנית ההופעה  
 
 
חלק ג – פרטי הנער
פרטי הנער
* אם אינו תושב מדינת ישראל – יש להזין פרטי דרכון
* סוג מזהה *מספר זהות/דרכון * ארץ דרכון
 זהות          דרכון
* שם משפחה * שם פרטי * מין * תאריך לידה
 נקבה       זכר
*ישוב  *רחוב  *מספר בית מיקוד * טלפון
     
               
 
 
קרבה לילד: בחר;אם;אב;אפוטרופוס
פרטי קרוב - אם/אב/אפוטרופוס
* חובה להזין פרטי הורי הילד או  אפוטרופוס אם מונה
* קרבה לנער
* שם משפחה * שם פרטי * סוג מזהה *מספר זהות/דרכון *ארץ דרכון
 זהות     דרכון
* מספר טלפון מספר פקס * מספר טלפון נייד דוא"ל
                 
 

 
פרטי מוסד בו לומד הנער
* חובה להזין גם עבור נער שאינו תושב ישראל
* סוג מוסד * שם מוסד * טלפון
*ארץ  *ישוב  *רחוב  *מספר בית מיקוד
     
                   
 
 
 
סטטוס בקשה
* האם הוגשה בעבר בקשת היתר להעבדת ילד זה? כן              לא
 
 
 
חלק ד – פרטי ההופעה הציבורית / הופעת פרסום
פרטי ההופעה
* שם ההופעה הציבורית / פרסום
* סוג ההופעה הציבורית (מחזה, סדרת טלוויזיה וכד') * תפקיד הילד
         
 
 
 
חלק ו' – מסמכים נלווים - אישורים/הצהרות/התחייבויות
 
התחייבות והצהרת המבקש
* להדפיס ולהעביר לאגף הסדרה (מקור חתום בלבד)
 1. אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזה כי הילד יועסק בהופעה (יש לסמן התשובה הנכונה בלבד):
         כעובד שכיר: חלים כל חוקי העבודה החלים על עובד שכיר. התמורה היא בעד הזמן שהילד מקדיש להופעה ולחזרות.
      ביטול חזרה / הופעה על ידי אינה פוגעת בזכות הילד לקבלת שכר בעדה.
          כעצמאי:  התמורה היא בהתאם למוסכם ביני ובין הורי הילד, אך לא פחות משווה ערך לשכר מינימום, בכסף או
              בשווה כסף.ביטול חזרה או הופעה על ידי אינה מזכה את הילד בתשלום.
         כמתנדב: אין התחייבות לתמורה.  אין חובה של הילד להשתתף בהופעה או בחזרות לה.  הילד לא מחויב ללוח זמנים
      והוא רשאי להופיע בהופעות אחרות במקביל.
 1. אני החתום מטה מתחייב למלא אחר כל תנאי ההיתר שאקבל, הוראות החוק ותקנותיו, לרבות מתן מידע  למפקח עבודה בנוגע להעבדת הילד.
 2. אני מסכים כי מי שהוסמך על פי חוק לתת היתר להעבדת ילד בהופעה יקבל מידע מהמרשם הפלילי בנוגע אלי, ומרישומי תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדי, לשם החלטה בבקשתי לקבלת היתר כאמור, כמו גם לשם החלטה, אם תידרש  כזו, בדבר ביטולו, סיוגו או התלייתו של היתר כאמור.
*שם משפחה *שם פרטי מספר זהות
*תאריך חתימת מגיש הבקשה
 
_________________________________
       
 
* מועד הגשת הבקשה יהיה המועד שבו נמסר לאגף ההסדרה טופס בקשה חתום בחתימות מקוריות, כשכל פרטיו מולאו, וצורפו לו כל המסמכים הדרושים לפיו
אילן – פרטי מבקש הבקשה יגזרו באופן אוטומטי מהטופס
 
 
טופס עמדת הילד
* ימולא בידי ילד/ה שמלאו לו/לה שש שנים לפחות
* להדפיס ולהעביר לאגף הסדרה (מקור חתום בלבד)
אני החתום מטה מודיע/ה כי:
 1. פרטי הבקשה להיתר הוסברו לי על ידי:     שם משפחה:         שם פרטי:         ת.ז:     
 2. עמדתי היא:      
 3. בקשות מיוחדות שלי:      
*שם משפחה *שם פרטי מספר זהות/דרכון
*תאריך חתימת מגיש הבקשה
 
_________________________________
       
 
* במידה ומזהה זהות הילד הינו דרכון, חובה להגיש טופס עמדת הילד, מקורי בצרוף תרגום לעברית מאושר בחותמת עו"ד נוטריון

 
הסכמת ההורה/ההורים / האפוטרופוס (אם מונה)
* להדפיס ולהעביר לאגף הסדרה (מקור חתום בלבד)
אני/אנו הורה/הוריו (או אפוטרופוס אם מונה) של:  שם פרטי :        שם משפחה:          ת.ז:        החתום/ה/חתומים מטה מצהיר/ה/ים בזה:
 1. אני/אנו מסכימ/ה/ים  כי המבקש יתווך להעבדתו של הילד.
 2. ידועות לנו הוראות תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט - 1999, ותקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט - 1999, ואנו מתחיבים למלא אחר כל תנאי ההיתר שינתן והוראות החוק ותקנותיו ככל שהם נוגעים לחובותינו, לרבות מתן מידע  למפקח עבודה בנוגע להעבדת הילד.
 3. בבמהלך השנה שקדמה להגשת בקשה זו הוגשה בקשה להיתר להעבדת הילד: כן     / לא  
  באם הוגשה בקשה, יש לציין את שם המבקש:       
  האם ניתן ההיתר כן     / לא .   מספר ההיתר:      
 *שם משפחה  *שם פרטי * מספר זהות/דרכון ארץ דרכון
*תאריך חתימת מגיש הבקשה
 
_________________________________
         
 
* במידה ומזהה זהות הקרוב הינו דרכון, חובה להגיש טופס הסכמה מקורי בצרוף תרגום לעברית מאושר בחותמת עו"ד נוטריון
 
 
אישור הרופא הבודק
* להדפיס ולהעביר לאגף הסדרה (מקור חתום בלבד)
אני, הרופא החתום מטה, מאשר כי ביום          בדקתי את הילד         וקבעתי כי מבחינה רפואית הוא מתאים להעבדה אצל מבקש הבקשה, בתנאים ובהגבלות אלה (אם יש):     
     
*תאריך * שם משפחה * שם פרטי חתימה וחותמת הרופא/ה
 
______________________
 
עמדת מנהל המוסד החינוכי בו לומד הילד
* להדפיס ולהעביר לאגף הסדרה (מקור חתום בלבד)
אני החתום מטה, משמש כמנהל ב         
עמדתי לעניין העבדת הילד       אצל מבקש הבקשה היא כדלקמן:
(נא לציין אם לדעתך תהיה להעבדת הילד, השפעה שלילית על הלימודים הסדירים של הילד וכן אם יש הגבלות אחרות)
     
     
*תאריך * שם משפחה * שם פרטי חתימה וחותמת המנהל/ת / הגננ/ת
 
______________________