תקנון

למפרסם אין להשתמש בלשון הרע או לפגוע בזכיות יוצרים ישירות באדם ואו בעקיפין ולרבות צד שלישי, על המפרסם חל מלא האחריות אשר פרסם ואין האתר אינה לוקחת חלק בכך, כל תביעה אשר אדם יפגע בעקבות המפרסם,
הינה חלה על המפרסם בלבד והאתר אינה חלק מכך ואינה אחראית
לפרסומים של המפרסמים.
אישור תקנון זה כי המפרסם קרא את התקנון ואשר כי הסכים
לתנאי התקנון.