מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

מינהל הסדרה ואכיפה
 

נוהל הגשת בקשות לקבלת היתרים

מכוח חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 ותקנותיו

 

 

1.          הגדרות

בנוהל זה (להלן: "הנוהל") יוחדו למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף הנוהל

1.1           "משרד"
אגף ההסדרה במינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 

1.2           "ממונה"
מי שהשר העביר לו את סמכותו ליתן היתרים מכוח חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 ותקנותיו;

 

1.3           "הופעה"
הופעה ציבורית, או הופעת פרסום, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה;

 

1.4           "הופעה ציבורית"
הופעה בציבור לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה;

1.5           "הופעת פרסום"
הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דגמון;

1.6           "היתר"
היתר להעבדת ילד בהופעה, שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;

1.7           "היתר לתיווך העבדה"
היתר לתיווך העבדה של ילד בהופעה שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;

 

1.8           "פעולות התיווך"
כל הפעולות הננקטות לשם תיווך הילד להעבדה בהופעה, לרבות צילום הילד והצגתו;

1.9           "המבקש"
יחיד או תאגיד המבקש היתר;

1.10         "נער"
ילד או צעיר;

1.11         "ילד"
מי שטרם מלאו לו 15 שנים;

 

1.12       "צעיר"
מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה;

1.13       "הורים"
לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו;

1.14       "מפקח עבודה אזורי"
מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה להיות מפקח עבודה אזורי;

1.15       "מתווך"
מי שבידו היתר לתיווך העבדה;

 

2.          כללי

2.1           חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953 (להלן – החוק) הוא חוק סוציאלי המסדיר את נהלי העבדתם של נערים בכל הנוגע לגיל העסקה, תנאי העסקה, שעות עבודה ומנוחה, ונועד למנוע ניצול של נערים עובדים על ידי מעבידיהם.

 

2.2           תקנות עבודת הנוער

2.2.1             העבדת ילד בהופעה או בפרסומת, התשנ"ט – 1999

2.2.2             תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת, התשנ"ט – 1999.

באות להוסיף על הוראות החוק ולהסדיר נושא העבדה או תיווך להעבדה של נערים בהופעות (הופעה בציבור לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה, הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דגמון)

 

2.3           לממונה, סמכות להתיר, לסרב, לסייג או לבטל היתר להעבדה או לתיווך להעבדת נער. החוק מאפשר הטלת סנקציה פלילית   על מעביד העובר על הוראות החוק, או הטלת קנסות מנהליים על מעביד, בכל עבירה לפי העניין.

 

 

3.           סוגי ההיתרים

3.1           היתר להעבדת ילד בהופעה. (מכוח סעיפים 4(ב) ו-27(ו) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1953).

 

3.2           היתר תיווך להעבדת ילד בהופעה. (מכוח סעיפים 4(ב), 27(ו) ו-42 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953).

 

3.3           היתר להעבדת נער בהופעה בלילה. (נער מעל גיל 15 בלבד) (מכוח סעיף 25(ד) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953).

 

3.4           היתר מיוחד להעבדת צעירים בלילה (גילאי 16-18). (מכוח סעיף 25(א) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953).

 

4.           {C}{C}{C}{C}{C}{C}{Cלא יינתנו היתרי העבדה במקרים הבאים

4.1           לא יועבד נער במנוחה השבועית.

4.1.1         המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול – לגבי נער יהודי – את יום השבת;

4.1.2         לגבי נער שאיננו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

4.2           לא יועבד נער בשעות נוספות.

 

4.3           לא יינתן היתר להעבדת ילד שלא מלאה לו שנה.

על אף האמור לעיל, בהופעה ציבורית בלבד, ובמקרים חריגים, רשאי הממונה לתת היתר להעבדת ילד, שלא מלאה לו שנה, מכוח סעיף 2(א1) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.

4.4           לא יינתן היתר להעבדת נער או לתיווך להעבדת נער, למבקש שהורשע באחת העבירות המפורטות בסעיף 2(ב) לתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) התשנ"ט – 1999 כמפורט להלן:

4.4.1         הוא הורשע או שבית המשפט קבע כי עבר עבירת אלימות, או עבירה לפי סעיפים 368ב או 368ג או פרק ח' סימן י' לחוק העונשין, או עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור הממונה כי יש חשש שהעבדת ילד על ידי המבקש עלולה לפגוע בטובתו

4.4.2         הוא הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו בשלהן, סבור הממונה כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו.

 

 

5.           {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}סירוב, סיוג או ביטול היתר להעבדת נער

5.1           רשאי הממונה לסרב ליתן היתר למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

5.1.1         הוא העביד ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו;

5.1.2         הוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו כלפי נערים עובדים לפי הוראה שבחיקוק;

5.1.3         הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מאלה המפורטות בסעיף 4.3 לנוהל זה.

 

5.2           רשאי הממונה, לאחר שנתן לבעל היתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו אם נתקיים אחד מאלה:

5.2.1         ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

5.2.2         הופר תנאי מתנאי ההיתר;

5.2.3         בעל ההיתר הורשע בעבירה מאלה המפורטות בסעיף 4.3 לנוהל זה או בית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;

5.2.4         בעל ההיתר הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;

5.2.5         בעל ההיתר הפר חובה מהחובות המוטלות עליו לפי הוראה שבחיקוק המעניק זכויות לנערים עובדים;

5.2.6         השתנו הנסיבות הנוגעות לילד, ובלבד שלא יסויג ההיתר או יבוטל אלא לאחר שניתנה הזדמנות לילד המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו.

 

5.3           הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה כאמור בסעיף 4.3 לנוהל זה רשאי הממונה, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.

 

6.           {C}הגשת בקשה להיתר להעבדת ילד בהופעה

המבקש להעביד ילד בהופעה (ציבורית או פרסום) נדרש לקבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת הנוער במשרד.

 

6.1           הגשת בקשה להעבדת ילד בהופעת פרסום:

6.1.1         המבקש ימלא את טופס הבקשה "מתן היתר להעבדת ילד בהופעה", על כל חלקיו ונספחיו, לרבות צירוף תסריט הופעת הפרסום, תוך ציון תפקיד הילד שהעבדתו מבוקשת וטופס רישום פלילי (ר"פ) ממשטרת ישראל, וישלח את הבקשה על אסמכתאותיה אל הממונה. תוקף רישום פלילי הינו לשנה אחת בלבד.

נושא לאישור הלשכה המשפטית - החוק מחייב אותנו לבקש את אישור מגיש הבקשה לפנות למשטרת ישראל לקבלת ר.פ. ולא מתיר פנייה אל המבקש בבקשה להמציא אישור ר.פ. (בפועל, הפנייה נעשית ע"י המבקש, וזה ממציא האישור עם טפסי הבקשה). אם נפעל עפ"י התקנות, יארך התהליך למעלה מ-30 ימי עבודה. נדרש לקבל אישור הלשכה המשפטית לבקש (לא לחייב) את הפונה לצרף אישור ר.פ לבקשתו, וזאת בכדי לקצר ההליכים

6.1.2          

6.1.3         נתקבלה בקשה לקבלת היתר להעבדת ילד בהופעת פרסום, כאשר כל פרטיה מולאו בה, וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש על פי חוק עבודת הנוער ותקנותיו, יונפק ההיתר.

6.1.4         פניות תיענינה לגבי בקשות שהוגשו 14 ימי עבודה טרם תחילת העבדת הילד.

6.1.5         תוקף היתר להעבדת ילד בהופעת פרסום הינו עד 14 ימים בלבד.

 

 

6.2           הגשת בקשה להעבדת ילד בהופעה ציבורית:

טרם הגשת הבקשה לילד, נדרש המבקש לקבל אישור הממונה כי תוכן ההופעה הציבורית תואם את הוראות תקנות עבודת הנוער.

שלב ראשון - הגשת תוכן ההופעה הציבורית

6.2.1         המבקש ימלא טופס הבקשה (חלקים א', ב', ה'), יצרף חמישה עותקים של תכנית ההופעה הציבורית, עיקר תוכנה, נוסח המחזה או התסריט, הכול לפי העניין, תוך ציון תפקיד הילד שהעבדתו מבוקשת, גילו ופרטי מקום ההעבדה ושעות הפעילות, וישלח את תוכן ההופעה הציבורית אל ממונה לקבלת האישור.

6.2.2         הממונה יאשר, ידחה או יתנה בעדכון השינויים הנדרשים בתכנית ההופעה הציבורית, או יזמן את המבקש לפגישה לצורך דיון בשינויי הנדרשים.

6.2.3         היה ותוכן ההופעה הציבורית עומד בדרישות תקנות עבודת הנוער, יאשר הממונה את תוכן ההופעה הציבורית. למבקש יונפק מספר אישור בתוך 21 ימי עבודה.

6.2.4         פניות תיענינה לגבי בקשות שהוגשו 45 ימי עבודה טרם תחילת העבדת הילד.

שלב שני - הגשת הבקשה להעבדת ילד בהופעה ציבורית

6.2.5         אושר תוכן ההופעה הציבורית, ימלא המבקש טופס הבקשה (חלקים ג', ד', ו') יצרף טופס רישום פלילי (ר"פ) ממשטרת ישראל וישלח את הבקשה ואסמכתאותיה אל הממונה. תוקף רישום פלילי הינו לשנה אחת בלבד.

6.2.6         נתקבלה בקשה לקבלת היתר להעבדת ילד בהופעת ציבורית, כאשר כל פרטיה מולאו בה, וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש על פי חוק עבודת הנוער ותקנותיו, יונפק ההיתר.

6.2.7         השתנו פרטי מקום ההעבדה ושעות פעילות, ימלא המבקש טופס עדכון פרטים ויעבירו לאישור הממונה.

6.2.8         פניות תיענינה לגבי בקשות שהוגשו 14 ימי עבודה טרם תחילת העבדת הילד.

6.2.9         תוקף היתר להעבדת ילד בהופעת ציבורית הינו עד 6 חודשים (בהתאם לתקנות עבודת הנוער, העבדת ילד בהופעה או בפרסומת, אישור רופא, תקף ל-6 חודשים בלבד).

 

7.           {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}היתר תיווך להעבדת ילד בהופעה

7.1           המבקש לתווך ילד להעבדה בהופעה (ציבורית או פרסום) נדרש לקבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת הנוער במשרד.

 

7.2           המבקש ימלא את טופס הבקשה "מתן היתר לתיווך להעבדת ילד בהופעה", יצרף טופס רישום פלילי (ר"פ) ממשטרת ישראל וישלח את הבקשה ואסמכתאותיה אל הממונה. תוקף רישום פלילי הינו לשנה אחת בלבד.

 

7.3           נתקבלה בקשה לקבלת היתר לתיווך להעבדת ילד בהופעה, כאשר כל פרטיה מולאו בה, וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש על פי חוק עבודת הנוער ותקנותיו, יונפק ההיתר.

 

7.4           היתרים לתיווך להעבדת ילדים בהופעה יונפקו אחת לחודש. בקשות להיתר אשר הוגשו עד ה-10 לכל חודש, יונפקו באותו החודש.

 

7.5           תוקף היתר תיווך להעבדת ילד בהופעה הינו ל-12 חודשים בלבד.

 

 

8.           {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}היתר להעבדת נער (מעל גיל 15 בלבד) בהופעה בלילה

8.1           המבקש להעביד נער (מעל גיל 15 בלבד) בהופעה (ציבורית או פרסום), בלילה, נדרש לקבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת הנוער במשרד.

 

8.2           המבקש ימלא את טופס הבקשה "היתר להעבדת נער בהופעה בלילה", (לרבות הצהרתו כי הביא לידיעת הנער את זכותו להביע את עמדתו לעניין מתן ההיתר להעבדתו) יצרף לבקשה טופס הבעת עמדה חתום בידי הנער ויעביר הבקשה ואסמכתאותיה אל הממונה.

 

8.3           נתקבלה בקשה לקבלת היתר להעבדת נער בהופעה בלילה, כאשר כל פרטיה מולאו בה, וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש על פי חוק עבודת הנוער ותקנותיו, יונפק ההיתר.

 

8.4           פניות תיענינה לגבי בקשות שהוגשו 14 ימי עבודה טרם תחילת העבדת הנער.9.           {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}בקשה לקבלת היתר מיוחד להעבדת צעירים בלילה

9.1           המבקש להעביד צעירים עד שעה 23:00 במקום שבו עובדים במשמרות, נדרש לקבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת הנוער במשרד.

 

9.2           המבקש ימלא את טופס הבקשה "היתר להעבדת צעירים בלילה" ויעבירו לממונה.

 

9.3           נתקבלה בקשה לקבלת היתר להעבדת צעירים בלילה, העונה על דרישת חוק עבודת הנוער, יונפק ההיתר.

 

9.4           מצא הממונה לנכון, לקבל חוות דעת נוספת, יפנה הבקשה לקבלת חוות דעתו של מפקח עבודה אזורי.

 

9.5           מצא הממונה כי נדרשות הבהרות נוספות, יפנה אל המבקש לקבלת ההבהרות.

 

9.6           פניות תיענינה לגבי בקשות שהוגשו 14 ימי עבודה טרם תחילת העבדת הצעיר.

 

9.7           היתר להעבדת צעירים עד שעה 23:00 במקום שבו עובדים במשמרות, יונפק לתקופה של 12 חודשים בלבד.

 

 

 

10.      {C}נספחים

10.1       נספח א'- טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת ילד בהופעה מכוח חוק עבודת נוער.

 

10.2       נספח ב'- טופס בקשה לקבלת היתר לתיווך להעבדת ילד בהופעה מכוח חוק עבודת נוער.

 

10.3       נספח ג'- טופס בקשה לקבלת היתר להעבדת נער בהופעה בלילה 1953 (נער מעל גיל 15 בלבד), מכוח חוק עבודת נוער.

 

10.4       נספח ד'- טופס בקשה לקבלת היתר מיוחד להעבדת צעירים בלילה (גילאי 16-18),מכוח חוק עבודת נוער.

 

 

 

 

 

- ס ו ף -